پرونده مشکل

پرونده مشکل

چقًدراین فاجعه پیچیده،این پرونده مشکل بود که...