آبستن از آبی

آبستن از آبی

دو غزل از کتاب قدیمی " آبستن از آبی" -۱- از دست...