آفتاب من

آفتاب من

در نغمه نغمهءغزل آوازپای توست درچارفصل درنفس من...

نام من و تو

نام من و تو

ای کاش، سرنوشتم از سرنوشته میشد برقصه قصهء آن...