برو که وقت ندارم برای دیدن خویش زیاد دلزده ام از...