سیاهی کابوس

مه 19, 2020 | غزل و موزون

گلوله آمد و گل ناگهان به خاک افتاد
شگوفه کُشته شد و ارغوان به خاک افتاد

چه برق جعبهء باروت ماه را در داد؟
که تکّه تکّه شده کهکشان به خاک افتاد

نمانده رنگ دگر جز سیاهی کابوس
دریغ! مادر رنگین کمان به خاک افتاد

شکست بغض قدیمی ابر و با باران
به سوگِ کودک ما آسمان به خاک افتاد

فقط حویلی ما سرزمین غصه نبود
در این جزیرهء آتش جهان به خاک افتاد

سمیع حامد

شکست بغض

شکست بغض

گلوله آمد و گل ناگهان به خاک افتاد شگوفه کُشته شد و ارغوان به خاک افتاد چه برق جعبهء باروت ماه را در داد؟ که تکّه تکّه...

ما خوشباوران

ما خوشباوران

تا شگوفه پلک زد در پنجهء پاییز بود تیرباران بود یا چاقوی باران تیز بود؟ چوکی همسایه چرخید و سرمن چرخ خورد نقشهء بربادی...

آتش بزن! آبم کن

آتش بزن! آبم کن

آتش بزن! آبم کن، مقصد که تو خوش باشی ای خوب! خرابم کن، مقصد که تو خوش باشی هرکس که ترا بیند عاشق شود، اینگونه در جمع...