زیستنامهء مرگ

مه 19, 2020 | زیستنامهء مرگ

عشق در نخستین نگاه
در ثانیه های سرنوست‌ساز یک مسابقه
گولِ بازیگرمحبوب مان است
بازی ها ادامه دارند
در میدان شطرنجی روز و شب
حتا هنگامی که توپی نیست
شبیه شیوع شدید شک
یا مکعبی است
مثل وابسته گی های ویرایش ناپذیر
بازی ادامه دارد
حتا زمانی که خود در هر دو تیم بازی میکنی
و بازیگران محبوبت از مستطیل سبز
کوچیده اند به مستطیل سنگ
و دیر درکیده ای
عشق در نخستین نگاه
نگاه در اولین عشق است!

.

از کتاب ” زیستنامهء مرگ” سمیع حامد