دو غزل از کتاب قدیمی " آبستن از آبی" -۱- از دست و پای خسته شکستیم سلسله بستیم با قبیلهء فریاد قافله دیدیم از تهاجم...