این کوچه بود شاهد دیدار پیش از این از آب و نور و زمزمه سرشار پیش از این جان میوزید از نفس هر دریچه یی دل میشگفت از در...