شبنامهء آفتاب

مه 19, 2020 | شبنامهء آفتاب

دریاچهء خفته را خروش انگیزم
در برزخ انجماد آتش ریزم
با شاهرگ خویش به دیوار زمان
شبنامهء آفتاب را آویزم

.
کتاب قدیمی ” شبنامهء آفتاب”