دق شده ام

ژوئن 1, 2018 | دیوانه در قرنطین

کجاست عطر نفس های یار؟ دق شده ام!
چقدر طول کشید انتظار، دق شده ام!

در انتظار قدیمی چه شور و شوقی بود
چقدر پشت صدای قطار دق شده ام

به مثل زیرِپل سوخته دلم تنگ است
برای زمزمه دربیروبار دق شده ام

به قاب پنجره عکس شگوفه را دیدم
اگرچه جشن گل سرخ شد، نخندیدم
بهارآمده پشت بهار دق شده ام

هنوز کافه نشین خیال های تو ام
دوچای سبز دگرهم بیار! دق شده ام!

.
از کتاب « دیوانه در قرنطین» سمیع حامد

رقص دسته جمعی

رقص دسته جمعی

آمد بهار اما پشت دریچه آمد غچی به دیدن ما پشت دریچه آمد در رقص دسته جمعی با لاله ما نبودیم جشن نسیم و گل ها پشت دریچه...

مانند یک کاغذپران

مانند یک کاغذپران

تو فارغ از فکرمنی، من دیده در راه توام هق هق زده کنجِ سرک خندیده در راه تو ام از بس که ویران گشته ام شاید که نشناسی...

آفتاب من

آفتاب من

در نغمه نغمهءغزل آوازپای توست درچارفصل درنفس من هوای توست با یاد تو دریچه بغل بازکرده است کنسرت عاشقانهء باران برای...