خاک ما زلزله‌خیز

ژوئن 1, 2018 | غزل و موزون

چارسو خنجر تیز است، به یادت باشد
حذف من حذف تو نیز است، به یادت باشد

هر دو بیمار شویم از تب تاریخی او
وطن است این‌که مریض است، به یادت باشد

باید آماده‌ترین مردم دنیا باشیم
خاک ما زلزله‌خیز است، به یادت باشد
دم راهِ من و تو دام نهاده دشمن
دمبدم وقت ستیز است به یادت باشد
هیچ‌جا روح تو آرام نگیرد دیگر
گرچه صد راه گریز است، به یادت باشد

سمیع حامد

سیاهی کابوس

سیاهی کابوس

گلوله آمد و گل ناگهان به خاک افتاد شگوفه کُشته شد و ارغوان به خاک افتاد چه برق جعبهء باروت ماه را در داد؟ که تکّه تکّه...

شکست بغض

شکست بغض

گلوله آمد و گل ناگهان به خاک افتاد شگوفه کُشته شد و ارغوان به خاک افتاد چه برق جعبهء باروت ماه را در داد؟ که تکّه تکّه...

ما خوشباوران

ما خوشباوران

تا شگوفه پلک زد در پنجهء پاییز بود تیرباران بود یا چاقوی باران تیز بود؟ چوکی همسایه چرخید و سرمن چرخ خورد نقشهء بربادی...