کاکُل کابل است گیسویت، روزِ بازار شهرنو، رویت بهترین شاعران شهر استند، مست زیر رواق ابرویت شاهدختِ کریستالی من! قامت...