رمان نویسی

سمیع حامد

سپیده در نفس

سپیده در نفس سرد شب تپید و شکست ز برج حادثه خورشید پرکشید و شکست ستاره یی که چراغ چریک شب ها بود ز...

یک ها سمند یاسمنی

کسی با خواندن شهنامه پهلوان نمیشود کسی با خواندن کلیات شمس عارف نمیگردد عاشق نمیشود با خواندن...

مستطیل سبز

عشق در نخستین نگاه در ثانیه های سرنوشت‌ساز یک مسابقه گولِ بازیگرمحبوب مان است بازی ها ادامه دارند...

Loading